Thirrja për Abstrakte

Llojet e prezantimeve

  1. Prezantime me kumtesë (20 minuta); prezantuesi paraqet një abstrakt prej 250-350 fjalësh deri më 13 qershor, dhe më vonë një kumtesë të shkruar prej 3000-4000 fjalësh (maksimumi 10 faqe përfshirë imazhet, grafikë, referencat)

            Në mënyrë të veçantë, mirëpresim panele me 3-4 kumtesa të ndërlidhura. Në këtë rast, përveç abstrakteve për secilin nga punimet, paraqitja duhet të përfshijë një hyrje me 50 fjalë, në të cilat shpjegohet qëllimi i panelit dhe lidhja mes kumtesave. Një nga panelistët duhet të bëjë deri më 13 qershor paraqitjen për të gjithë grupin.

  1. Raporte për studime në terren (10 minuta); prezantuesi paraqet një abstrakt prej 125-200 fjalësh deri më 13 qershor, dhe një power point ose një skicë përpara konferencës
  2. Prezantime me poster; prezantuesi paraqet dhe abstrakt me 200 fjalë deri në 13 qershor, dhe një përmbledhje para konferencës

Dërgimi i abstrakteve

Abstraktet për të gjitha llojet e mësipërme të prezantimeve do të dërgohen si një shtojcë në e-mail, në një dokument të vetëm, ku të përfshini:

  1. a) llojin e prezantimit
  2. b) titullin e prezantimit (dhe panelin nëse ka)
  3. c) abstrakti i prezantimit (sipas përcaktimit më lart)
  4. d) CV e shkurtër me pozicionin e punës, institucionin ku bëni pjesë dhe përvojën tuaj në të gjitha këto adresa:

edmond.cane@qspa.gov.al

edaderhemi@gmail.com

nicholas.ostler@gmail.com

Lutem vendosni si titull të e-mail “Abstrakt FEL 25”