Qendra e Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët njofton shpalljen e vendit të lirë të punës

Qendra e Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët njofton shpalljen e vendit të lirë të punës pranë Drejtorisë së Studimeve dhe Publikimeve, në pozicionin:

DREJTOR I DREJTORISË SË STUDIMEVE DHE PUBLIKIMEVE

Dorëzimi i dokumenteve për pozicionin e lartpërmendur do të bëhet pranë Protokollit të zyrës së Qendrës së Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët, në adresën:

  • Rruga: “Skënderbej”, Pallati “8/3”, kati 5, ap.40, Tiranë, Shqipëri,

si dhe në adresën e e-mail: info@qspa.gov.al

Aplikimet do të pranohen deri më datë 30 nëntor 2023, ora 14:00.